Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/09 z dn. 6 listopada 2009 r.

 

 STATUT

Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej, zwane dalej GZ LZS. Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z poz. zm. ), a także Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz.103 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r nr 96 poz. 873.

§2

GZ LZS jest powszechną organizacją działającą w zakresie kultury fizycznej i turystyki na rzecz ogółu społeczności, w tym mieszkańców wsi i miast, pracowników zakładów pracy i członków ich rodzin oraz młodzieży i pracowników szkół, a także na rzecz swoich członków.

 §3

Terenem działania GZ LZS jest obszar gminy Dobra. Siedziba stowarzyszenia: ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra.

 §4

Gminne  Zrzeszenie  LZS  posiada osobowość prawną.

 §5

GZ LZS jest członkiem Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS.

 §6

1.      GZ LZS używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.      Godło Zrzeszenia powstało z graficznego połączenia godła Gminy Dobra (głowa orła) oraz kłosów zbóż i słońca z logo LZS. W górnej części na szarfie figuruje napis: GZ LZS Dobra. Kolory: niebieski, zielony, żółty, czarny, biały.

        

Rozdział 2

Cel i środki działania

 §7

Celem GZ LZS jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego, w szczególności poprzez:

1.      Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie;

2.      Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży;

3.      Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju;

4.      Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka.

§8

Dla osiągnięcia swego celu GZ LZS podejmuje następujące działania:

1.      Programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację w oparciu
o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami;

2.      Organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne i krajoznawcze
dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w innych imprezach sportowych i turystycznych;

3.      Propaguje piękno ojczystego kraju oraz zapoznaje z jego dorobkiem kulturalnym
i najwartościowszymi osiągnięciami narodu;

4.      Prowadzi działalność kulturalno-oświatową i współdziała w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury;

5.      Stwarza dzieciom i młodzieży możliwość podnoszenia poziomu sportowego;

6.      Organizuje kursy, konferencje, seminaria i obozy na których szkoli kadrę działaczy, organizatorów i sędziów dla potrzeb wychowania fizycznego, sportu i turystyki;

7.      Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność
w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji urządzeń sportowych i turystycznych;

8.      Współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami;

9.      Wspiera działalność Ludowych Zespołów Sportowych i Ludowych  Uczniowskich  Klubów Sportowych;

10.  Podejmuje inne przedsięwzięcia, zgodne z prawem w ramach działalności statutowej, jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki.

 §9

1.      GZ LZS opiera swą działalność na aktywności ogółu członków oraz społecznej pracy swych działaczy, a także wolontariacie.

2.      Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

        

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §10

Członkowie GZ LZS dzielą się na:

a)      zwyczajnych

b)      wspierających

c)      honorowych

§11

1.      Członkiem zwyczajnym GZ LZS może być każdy pełnoletni obywatel, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, przyjęty przez Zarząd GZ LZS na podstawie pisemnej deklaracji.

2.      Członkami GZ LZS mogą być małoletni:

a)      w wieku od 16 do 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, ale w składzie Zarządu GZ  LZS nie mogą stanowić większości,

b)      w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

3.      Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca i wspierająca materialnie cele GZ LZS, przyjęta w trybie określonym w ust.1.

4.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju GZ LZS, a godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków GZ LZS.

§12

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    wybierać i być wybieranym do władz GZ LZS oraz posiadają głos stanowiący,
z zastrzeżeniem §11, pkt. 2;

b)   brać czynny udział w zawodach oraz imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych GZ LZS;

c)    wysuwać postulaty i wnioski wobec władz GZ LZS, oceniać i poddawać krytyce ich działalność;

d)   otrzymywać od władz GZ LZS pomoc w zakresie realizacji ich statutowych zadań;

e)    korzystać z urządzeń i sprzętu sportowo-turystycznego Zrzeszenia LZS, używać jego barw i godła;

f)     korzystać z ulg w ośrodkach sportowo-turystycznych Zrzeszenia LZS na zasadach ustalonych przez gestora bazy;

g)    korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności GZ LZS.

2.      Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. W zebraniach GZ LZS mogą uczestniczyć tylko z głosem doradczym.

 §13

Członkowie GZ LZS obowiązani są do:

1.  przestrzegania przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz GZ  LZS,

2.  aktywnej działalności na rzecz GZ LZS,

3.brania czynnego udziału w działalności GZ LZS, a w szczególności w zawodach i imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,

4.      przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz dbałości o mienie,

5.podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego,

6.regularnego opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd GZ LZS z wyjątkiem członków honorowych. 

 §14

1.      Członkostwo ustaje w przypadku:

a)    wystąpienia członka z GZ LZS zgłoszonego na piśmie,

b)   rozwiązania się stowarzyszenia,

c)    skreślenia z listy członków GZ LZS w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok,

d)    wykluczenia członka z GZ LZS, w razie istotnego naruszenia postanowień statutu.

2.      Uchwałę wraz z uzasadnieniem o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd GZ LZS. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Rozdział 4

Władze GZ LZS

§15

1.      Władze GZ LZS:

a) Walne Zebranie Członków,

b)Zarząd,

c)  Komisja Rewizyjna.

2.      Kadencja władz trwa 4 lata.

3.      Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.

4.      Jeśli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§16

Władze GZ LZS pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się w sposób jawny lub tajny zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Walne Zebranie Członków. Do władz GZ LZS wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą ilość głosów.

 §17

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą GZ LZS.

2.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej co 4 lata przez Zarząd  GZ LZS, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości nie później niż 14 dni przed datą zebrania.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na skutek:

a)  uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków,

b)  wniosku Zarządu GZ LZS lub wniosku Komisji Rewizyjnej,

c)  wniosku podpisanego przez co najmniej 30% członków zwyczajnych.

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd GZ LZS w terminie do 3 miesięcy od daty uchwały lub złożenia wniosku oraz obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §18

1.      Walne Zebranie Członków może być zastąpione każdorazowo Walnym Zebraniem Delegatów, jeśli liczba członków zwyczajnych GZ LZS przekroczy 100 osób.

2.      Na Walne Zebranie Delegatów delegowani są przedstawiciele poszczególnych Kół i Klubów LZS, w składzie 1-3 przedstawicieli, z jednym głosem stanowiącym na jeden podmiot zrzeszony.

3.      W Walnym Zebraniu Delegatów bierze udział Zarząd GZ LZS oraz dobrowolnie każdy członek GZ LZS.

4.      W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd GZ LZS.

5.      Walne Zebranie Delegatów ma dokładnie takie same funkcje, prawa i obowiązki jak Walne Zebranie Członków.

 §19

Walne Zebranie Członków wybiera każdorazowo przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz uchwala porządek obrad.

 §20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)    uchwalanie kierunków i programów działalności GZ LZS,

b)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności GZ LZS,

c)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)   wybór członków Zarządu GZ LZS i Komisji Rewizyjnej,

e)    uchwalanie statutu GZ LZS i dokonywanie jego zmian,

f)     podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd GZ LZS, Komisję Rewizyjną lub delegatów.

 §21

1.      Zarząd GZ LZS składa się z 4 do 5 członków.

2.      Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

 §22

1.      Zarząd GZ LZS jest najwyższą władzą między zjazdami oraz kieruje bieżącą i długoterminową działalnością GZ LZS.

2.      Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)    reprezentowanie GZ LZS na zewnątrz i działania w jego imieniu,

b)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)    planowanie i kierowanie całokształtem działalności GZ LZS,

d)   uchwalanie corocznego kalendarza imprez  i  budżetu  GZ LZS oraz jego realizowanie,

e)    uchwalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich oraz innych obciążeń członków,

f)     zarządzanie majątkiem i funduszami GZ LZS,

g)    sprawowanie nadzoru nad działalnością kół członkowskich, ich ocena, udzielanie pomocy oraz koordynowanie ich działań,

h)    określanie kierunków budownictwa urządzeń sportowych i turystycznych dla potrzeb GZ LZS z dotacji państwowych, samorządowych w ramach czynów społecznych,

i)      doradzanie i opiniowanie innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym podejmowanych na terenie Gminy Dobra.

3.      Zarząd GZ LZS zbiera się co najmniej raz na kwartał lub wg bieżących potrzeb.

 §23

W razie naruszenia przez członka zwyczajnego GZ LZS postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz GZ LZS,  Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo:

a)    zwracania uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie,

b)   odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,

c)    zawieszenia winnego członka w pełnieniu funkcji społecznej w GZ LZS.

 §24

Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS działa kolegialnie.

 §25

Zarząd GZ LZS wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 1-2  Zastępców  Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

 §26

1.      Całokształt działalności Zarządu GZ LZS, a w szczególności jego działalności finansowo-gospodarczej jest kontrolowany przez Komisję Rewizyjną, co najmniej raz w roku.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

3.       W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie GZ LZS pełniący etatowo funkcje w Zrzeszeniu LZS oraz członkowie Zarządu.

4.       Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5.       Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)   nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§27

1.    Komisja Rewizyjna:

a)    przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności GZ LZS,

b)   może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących ich działalności,

c)    w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy oraz sposoby ich usunięcia,

d)   składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności oraz  posiada wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

2.      Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tę Komisję.

 §28

1.          Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, w przypadku zmniejszenia stanu liczbowego jej składu.

2.          Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 §29

Dla obsługi administracyjnej Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze

 §30

1.      Majątek GZ LZS stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.      Na fundusze GZ LZS składają się:

a)         dotacje i subwencje,

b)        wpływ ze składek członkowskich,

c)         darowizny, spadki, zapis,

d)        dochody z ofiarności publicznej.

 §31

1.      Do nabywania, zbywania oraz obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań jest upoważniony Zarząd GZ LZS. Decyzje Zarządu w tych sprawach zapadają większością 2/3 głosów.

2.      Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wynikających z §31pkt. 1 wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch umocowanych przedstawicieli Zarządu GZ LZS w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika.

3.      W innych przypadkach Przewodniczący Zarządu reprezentuje GZ LZS jednoosobowo.

 §32

Zabrania się władzom GZ LZS:

a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d)   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział 6

Nagrody, kary i rozstrzyganie sporów.

§33

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań GZ LZS przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Zarząd.

§34

1.      W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz GZ LZS, Zarządowi przysługuje wymierzenie kar.

2.      Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin, uchwalony przez Zarząd.

§35

1.       Rozstrzyganie sporów w obrębie GZ LZS należy do Zarządu.

2.      Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa Zarząd GZ  LZS.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Gminnego Zrzeszenia LZS

 §36

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu GZ LZS przez Walne Zebranie Członków wymaga większości kwalifikowanej co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.

 §37

1.      Uchwała o rozwiązaniu GZ LZS powinna określić sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

2.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji GZ LZS, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 07.04.89 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z  2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

 §38

1.       Likwidatorami GZ LZS są członkowie Zarządu lub osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków.

2.     Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych transakcji, chyba że jest to konieczne dla likwidacji.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 §39

1.Uchwały Walnego Zebranie Członków i władz GZ LZS mają moc wiążącą do poszczególnych członków.

2.Wszystkie władze GZ LZS są zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności.

3.  Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postępowania organu rejestrowego i z upływem tego terminu GZ LZS uzyskuje osobowość prawną.

 

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Prezentacje LZS 2020

Pokazy slajdów z działalności Kół LZS w 2020 roku:

prezentacja

 

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.